Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

"The Milgram Experiment" καὶ οἱ ἐκλογές.
Ὁ Ἀμερικανὸς καθηγητὴς τῆς κοινωνικῆς ψυχολογίας Stanley Milgram, πραγματοποίησε ἕνα σημαντικὸ πείραμα τὸ 1961 τὸ ὁποῖο, ἀπὸ τότε ἔχει ἐπαναληφθεῖ σὲ παραλλαγὲς καὶ ἐπιβεβαιωθεῖ σὲ πολλὲς χῶρες. Τὸ πείραμα ἀπέδειξε ὅτι ἡ ὑποταγὴ στὴν αὐθεντία, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἕνα πολὺ μεγάλο ποσοστὸ ἁπλῶν ἀνθρώπων, καὶ μάλιστα τῆς τάξεως τοῦ 62,5%  ἀκόμα καὶ στὸ νὰ βασανίσουν ἄλλους, ἄγνωστους σ’ αὐτοὺς συνανθρώπους τους.

Ὁ ἴδιος ὁ Milgram ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων στὸ ἄρθρο του "Οἱ κίνδυνοι τῆς ὑπακοῆς", τὸ 1974:"Συνηθισμένοι ἄνθρωποι, κάνοντας ἁπλὰ τὴ δουλειά τους, χωρὶς νὰ ἔχουν ἐπιδείξει ἐχθρότητα στὸ παρελθόν, μποροῦν νὰ γίνουν ὄργανα μιᾶς φρικτῆς καταστροφικῆς διαδικασίας. Ἐπιπλέον, ἀκόμα καὶ ὅταν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἔργου τοὺς γίνονται ὀφθαλμοφανῆ, καὶ τοὺς ζητεῖται νὰ συνεχίσουν σὲ ἐνέργειες ἀσύμβατες μὲ τὰ πλέον θεμελιώδη ἐπίπεδα ἠθικῆς, σχετικὰ λίγοι ἄνθρωποι ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ ἀντισταθοῦν στὴν ἐξουσία."

Ἔχοντας λοιπὸν ὑπ’ ὄψιν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειράματος, δὲν εἶναι δύσκολο κάποιος νὰ καταλάβει γιὰ ποιὸν λόγο τὰ ΜΑΤ, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως, δροῦν μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὅλοι ξέρουμε.

Ἄραγε τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειράματος μπορεῖ νὰ ἐξηγήσουν καὶ τὴν συμπεριφορὰ τῶν βουλευτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου τὰ τελευταῖα δύο ἢ καὶ παραπάνω χρόνια;
Μήπως τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειράματος Milgram φέρνουν ἀντιμέτωπη τὴν κοινοβουλευτικὴ-ἀντιπροσωπευτικὴ Δημοκρατία, μὲ τὴν Ἀχίλλειο πτέρνα της;

Ἀλήθεια, στὴν   κοινοβουλευτικὴ-ἀντιπροσωπευτικὴ Δημοκρατία ποιὸς ἔχει τὴν ἐξουσία ἔναντί των Βουλευτῶν; Ὁ κυρίαρχος λαός, κατὰ τὸ Σύνταγμα, ἢ τὸ κόμμα καὶ ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ κόμματος; Ποιὸς ὁρίζει τὶς λίστες μὲ τοῦ ὑποψηφίους, ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ κομματικὴ πειθαρχεῖα;

Ἴσως ἂν κάποιος ξαναδιαβάσει τὴν πρότασή μου γιὰ Δημοκρατία νὰ δεῖ τὴν λύση γιὰ αὐτὸ τὸ πρόβλημα.

Ἀλλὰ ἃς τὸ ἀφήσουμε αὐτὸ καὶ ἃς δοῦμε κατὰ πόσο τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειράματος Milgram μπορεῖ νὰ ἔχουν ἐφαρμογὴ καὶ στοὺς  ἐκλογεῖς.

Ἀλήθεια πόση ψυχικὴ δύναμη θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὁ κάθε ψηφοφόρος ὥστε νὰ φύγει μακριὰ ἀπὸ τὸ κοπάδι, νὰ στείλει τὴν χώρα νὰ ταξιδέψει σὲ ἄγνωστα νερά, νὰ ἀγνοήσει ἐφημερίδες τηλεοράσεις, νὰ νοιώσει ποιὸ δυνατὸς καὶ γνώστης τῶν πραγμάτων ἀπὸ τὸν Ἀντώνη, τὸν Μπένι, τὴν τρόικα τὸ ΔΝΤ τὴν ΕΕ;
Πόσοι δὲν θὰ ὑπακούσουν;

© HeadWaiter    
Δημοσίευση σχολίου

Φίλοι...