Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Το λόμπι του euro.2.

Τελικά το λόμπι του euro πέτυχε στις 12/12/2012
με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το Ελληνικό Κράτος να παραιτηθεί από κάθε ασυλία έναντι των δανειστών του:
Ο Νομικός σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι δεν είναι απαραίτητο η σύμβαση να κατατεθεί ή να εγγραφεί ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος (δηλαδή στην Ελλάδα)
Όμως σαν Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και σύμφωνα με το Σύνταγμα:

Άρθρο 44-1:
" Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής."
Έτσι λοιπόν αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου μαζί με τόσες άλλες που ψηφίστηκαν τον τελευταίο μήνα θα πρέπει να έρθουν στην Βουλή για επικύρωση.
Είναι κάτι που δεν κατάλαβα;
Υπάρχει κάποιο παραθυράκι στο Σύνταγμα;

Δημοσίευση σχολίου

Φίλοι...